top servies
uniek
since 1985

leveringsvoorwaarden

Disclaimer
Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijke aanvaarding van andere voorwaarden van onzen twege, gelden voor al onze transacties uitsluitend de hierna voorkomende algemene voorwaarden.

Ze zijn onafscheidelijk verbonden aan onze aanbiedingen en orderbevestigingen.
Duur van de huur
De huur gaat in van zodra de goederen in ontvangst worden genomen door de huurder of diens gemachtigde in onze magazijnen.
Vervoer
Port-, laad- en loskosten zijn steeds ten laste van de huurder en op zijn risico.

We houden zoveel mogelijk rekening met de doorgegeven wensen van de klant. Daarbij dient de klant ons ruim op voorhand te informeren m.b.t. de mogelijke belemmeringen (zoals wegenwerken, moeilijke toegangen, bruggen, poorten, onverharde stroken enz.), dit om extra vergoedingen door onvoorziene omstandigheden te vermijden. Het lossen en laden van de goederen gebeurt bij de dichtstbijzijnde losplaats aan de vrachtwagen, in pakket en in verpakking op een verharde ondergrond. Bij de terugname dient de klant de goederen in hun verpakking en op een verharde ondergrond te voorzien. De chauffeur verifieert de goederen, telt het meubilair en de grote materialen op volledigheid; Tafelgerei en linnen worden naderhand in het magazijn van Femat geteld. 
Ontbrekende materialen worden zo snel mogelijk aan de klant meegedeeld. Naderhand teruggevonden materiaal dient de klant zo snel mogelijk naar ons magazijn te brengen. 
Ontbrekend en beschadigd materiaal wordt verrekend aan de klant.
Risico
3.a. De huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico.

3.b. De goederen worden door de verhuurder steeds afgeleverd in perfecte staat.

3.c. Bij de afhaling dient de huurder dit te controleren. De inontvangstneming geldt als onherroepelijke aanvaarding. Klachten nopens de levering der goederen en de geleverde prestaties, geformuleerd na deze aanvaarding, zullen automatisch afgewezen worden en als ongegrond worden aanzien.

3.d. De huurder dient alle goederen in diezelfde perfecte staat terug te geven. Hij is aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarden enz. in de ruimste zin. Hij kan tegenover de verhuurder geen toeval, overmacht, fout van een derde enz. inroepen.

3.e. Terugname door de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit.

3.f. In geval van schade beschikt de verhuurder over een termijn van 1 maand na de terugname om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde, herstelkost enz. bekend te maken. De huurder kan deze schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk komen vaststellen, binnen 5 werkdagen na bekendmaking.

3.g. Indien de huurder hierop niet reageert binnen de gestelde termijn, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten evenals alle bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

3.h. De huurder is ook, over de gehele huurtijd aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor verdere eisen die tegen deze gericht zouden worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.
Huurprijs
4.a. De huurprijzen worden berekend volgens de tarieflijst die ter inzage ligt bij de verhuurder en die forfaits voorziet voor diverse huurtijden.

4.b. Er wordt geen korting toegestaan indien de effectieve huurtijd korter is dan de forfaitaire.

4.c. Indien de effectieve huurtijd de forfaitaire overtreft, dan zal de huurprijs verhoogd worden pro rata van de supplementaire dagen per ingegane dag wordt één dag supplementair aangerekend aan dagtarief.

4.d. Zo er een factuur moet opgemaakt worden terwijl de huurprijs minder dan 100 euro beloopt, dan kunnen er 4 euro administratiekosten aangerekend worden.
Einde van de huur
5.a. De huurder dient het gehuurde op de afgesproken datum terug te brengen in onze magazijnen en dit tijdens de normale werkuren.

5.b. In geval van niet-teruggave op de afgesproken datum wordt de huurder van rechtswege geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. Een ingebrekestelling is daartoe niet nodig.

5.c. Door het louter in gebreke zijn wordt de huurprijs automatisch verhoogd met 20% met een minimum van 50 euro schadevergoeding, buiten de verlenging van de huurtermijn (in art. 4.c.)

5.d. De verhuurder heeft alsdan de mogelijkheid het gehuurde te laten terughalen op kosten van de huurder: kosten verhaalbaar op de huurder op loutere voorlegging van de desbetreffende rekening voor het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. De verhuurder moet zich daartoe niet voorafgaand tot de rechte wenden.

5.e. Er wordt thans reeds overeengekomen dat na het verstrijken van 14 dagen na de afgesproken datum van teruggave beschouwd kan worden dat de huurder eigenaar wenst te worden van het gehuurde. Door het louter verstrijken van deze termijn wordt de huurder dan ook op de datum van het verstrijken als koper beschouwd en kan de verhuurder hem de goederen factureren aan nieuwwaarde, aan de prijs van de dag per eenheid. Tot op die datum blijft de huurder gehouden tot betaling van de huur.
Betalingsvoorwaarden
6.a. Onze facturen of rekeningen zijn contant betaalbaar op onze zetel. BTW lastens de klant.

6.b. De factuur kan niet meer geprotesteerd worden éénmaal er 8 dagen na verzending zijn verstreken.

6.c. Bij gebreke of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de schuld verhoogd met een rente van 10% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag. Bij gebreke aan vermelding van een bijzondere vervaldag, wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum.

6.d. Bij gebreke of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt zonder ingebrekestelling ten titel van conventioneel verhogingsbeding het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 125 euro en een maximum van 1859,20 euro, zelfs bij toekenning van termijn van respijt.
Na aangetekende ingebrekestelling wordt er aan de consument een forfaitair schadebeding doorgerekend die gelijk is aan:
- voor elke schuld t.e.m. 150€: 20€
- voor elke schuld tussen 150,01 € en 500€: 30€ vermeerderd met 10% van de schuld tussen 150€ en 500€
- voor elke schuld boven 500€: 65€ vermeerderd met 5% van de schuld tussen 500€ en maximaal 2000€
Richtijnen voor het gebruik
7.a. Het elektrisch materieel dient vakkundig aan het net te worden aangesloten en dit op de juiste spanning.

7.b. De huurder dient zicht te strekken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in het bezit hebben van de gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder, enz.

7.c. Vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat de huurder alleen in voor de kosten en risico’s die het bezit of het gebruik ervan meebrengen zoals belastingen, taksen, vergunningen verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen enz.

7.d. De huurder is verplicht alle wettelijke of reglementaire opgelegde controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de huurder daarin.

7.e. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen die met het gebruik of bezit verband houden.

7.f. De huurder bevestigt vanwege de verhuurder op de hoogte zijn gebracht van de gebruiksrichtlijnen met betrekking tot de gehuurde goederen en deze richtlijnen voor akkoord te aanvaarden.
Allerlei bepalingen
8.a. Indien de huurder verschillende huurtermijnen heeft gereserveerd of afgesproken, kan de verhuurder verdere huurtermijnen steeds weigeren, indien een vorige nog niet is betaald of niet alle goederen werden teruggegeven. De verhuurder kan ook elke overeengekomen of afgesproken verhuring weidgeren, indien hij slechte inlichtingen heeft over de huurder en zeker bij geprotesteerde wissels, faling, ongedekte cheques, vertraging in de betaling, enz.

8.b. In diezelfde gevallen kan de verhuurder op kosten van de huurder de gehuurde voorwerpen terughalen waar ze zich ook bevinden er onmiddellijk terug over beschikken. De huurprijs zal alsdan verworven blijven aan de verhuurder als schadevergoeding.

8.c. In geval, per uitzondering, toch gereserveerd werd zonder betaling van de volledige huursom en de annulering van de bestelling wordt gemeld meer dan één week op voorhand, dan kunnen er 50 euro annuleringskosten aangerekend worden.

8.d. Niet-afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of de niet inontvangstneming ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom voor de overeengekomen tijd of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.

8.e. Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt ingevolge een ernstige tekortkoming van de huurder, verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet-betaling van de verschuldigde huur of waarborg afstand van het gehuurde aan derden enz. is de huurder minstens verplicht onverminderd het recht van de verhuurder op de andere alhier voorziende schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen of opgegeven huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling, gelijk aan de huur van 2 weken.

8.f. Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk de verhuurder in kennis te stellen en het toestel terug te brengen. De verhuurder voert de nodige werkzaamheden uit of laat ze uitvoeren zonder kosten voor de huurder. Voor de herstelduur wordt geen huur aangerekend indien deze langer dan 1 dag beloopt. De huurder heeft evenwel geen recht op schadevergoeding op grond van enige verbreking en kan er ook geen rechten uit putten tot ontbinding van de huurovereenkomst.

8.g. Andere herstelwerkzaamheden mogen nooit door de huurder zelf worden uitgevoerd of in diens opdracht. Deze dienen door de verhuurder uitgevoerd doch door de huurder betaald, ook indien zij het gevolg zijn van overmacht of daden van derden.

8.h. De publicatie van de naam van de huurder in de lijst der protesten van aanvaarde wisselbrieven en orderbrieven alsook het niet-betalen van een wissel of rekening geeft de verhuurder het recht tot onmiddellijke opeising van alle verschuldigde sommen en tot het opzeggen van de onderliggende contracten, met onmiddellijke restitutie van de verhuurde goederen.

8.i. De verhuurder wijst formeel alle algemene voorwaarden af, gedrukt op brieven of documenten uitgaande van de klanten.
Wanneer de klant een bestelling doorgeeft erkent hij kennis genomen te hebben van onze algemene voorwaarden en deze als binden in de onderliggende relatie te beschouwen.
Arbitrageclausule
Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de Belgische Arbitrage Instelling belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de Belgische Arbitrage Instelling, Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/31.37.34).
Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, ook deze op keerzijde vermeld.